×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

Onze missie en visie

Missie

OnderlingKrediet is een organisatie gevestigd in Veenendaal die zich ten doel heeft gesteld :

  • het bemiddelen c.q. samenbrengen van kredietnemers, kredietgevers en intermediairs om bedrijfsmatige financieringen tot stand te  brengen
  • rendementen voor kredietgevers te genereren en het voeren van alle daaruit voortvloeiende administratieve en financiële werkzaamheden

De ontvangen kredietaanvragen worden professioneel beoordeeld door gekwalificeerde kredietbeoordelaars die het ingediende project beoordelen en vervolgens door OnderlingKrediet wordt voorzien van een risicoprofiel.

Daarnaast dient iedere aanvraag te zijn voorzien van een accountantsverklaring van de aanvrager.

Visie

OnderlingKrediet verwacht dat de ontwikkelingen in de financiële wereld van dien aard (zullen) zijn dat het moeilijk wordt om het bedrijfsleven van kredieten te voorzien. Anderzijds hebben investeerders (kredietgevers) momenteel een (te) laag rendement op hun beleggingen.

Door het samen brengen van de vraag en aanbod en het verzorgen van de administratieve en financiële afhandelingen rondom dit proces verwacht OnderlingKrediet in een behoefte te voorzien.

Goedkeuring AFM
In de handelswijze van OnderlingKrediet zijn integriteit en transparantie de belangrijkste kernwaarden.

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de integriteit en betrouwbaarheid van de mensen achter OnderlingKrediet. Dit onderzoek heeft geen enkele twijfel opgeroepen.

Daarnaast is de organisatie gecontroleerd op vakbekwaamheid, de haar inrichting en de beheersen van de bedrijfsprocessen.

De AFM heeft geconcludeerd dat OnderlingKrediet aan alle daarvoor gestelde criteria voldoet en heeft OnderlingKrediet vervolgens ontheffing verleend volgens artikel 4.3vierde lid van de Wet op het Financiële Toezicht (WfT)

 

"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."