×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

Algemene voorwaarden

Artikel 1. definities

1.1 Stichting OnderlingKrediet
Stichting OnderlingKrediet is een bemiddelend en niet adviserend orgaan die kredietnemers en kredietgevers, al dan niet met tussenkomst van een intermediair, bij elkaar brengt met als doel een kredietovereenkomst tussen partijen tot stand te brengen.

Stichting OnderlingKrediet verplicht zich tot het voeren van alle administratieve en financiële (af)handelingen tussen de partijen. Stichting OnderlingKrediet  is gevestigd te Veenendaal.

1.2 Kredietnemer
De (rechts)persoon, zijnde BV's, Stichtingen, verenigingen of ondernemers die een eenmanszaak of VOF bedrijven aan wie, volgens de kredietovereenkomst, de kredietfaciliteit ter beschikking is of ter beschikking gaat worden gesteld

1.3 Kredietgever
De natuurlijk persoon die financiële middelen beschikbaar stelt ten behoeve van de tot standkoming van de kredietovereenkomst, dan wel de rechtspersoon die vanuit zijn/haar onderneming vermogen ter beschikking stelt.

1.4 Kredietbeoordelaar
Een door Stichting OnderlingKrediet ingeschakelde gekwalificeerde en onafhankelijke beoordelaar van ingediende kredietaanvragen.

1.5 Intermediair
Persoon of groep die namens kredietnemer of kredietgever optreedt met als doel de belangen van genoemde partijen te behartigen bij het tot stand komen van een kredietovereenkomst

1.6 Schuldeiser
De Stichting OnderlingKrediet die door alle kredietgevers gemachtigd is om namens hen op te treden inzake een kredietovereenkomst met een kredietnemer.

1.7 Kredietovereenkomst
De kredietovereenkomst dan wel lening en indien van toepassing schuldbekentenis, waarmee de financiering wordt bekrachtigd en waarin de betalingsvoorwaarden, rentes en uit de overeenkomst verdere voortvloeiende voorwaarden worden beschreven. Hierna verder te noemen: de overeenkomst.

Artikel 2. Algemeen

2.1 De kredietovereenkomst
De kredietovereenkomst wordt gevormd door de door kredietgever en kredietnemer ondertekende opdrachtbevestiging aangevuld met een getekende schuldbekentenis van de kredietnemer.
Tevens worden bijgevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden en een betaalschema.
Na acceptatie van een kredietaanvraag door de Stichting OnderlingKrediet en na aanmelding van de benodigde kredietgevers, dient kredietnemer d.m.v. ondertekening akkoord te gaan met de aan hem toegezonden kredietovereenkomst en het bijgevoegde betaalschema. Vervolgens worden de kredietgevers gevraagd hun toegezegde investeringsbedrag binnen 5 werkdagen over te maken op de rekening van Stichting OnderlingKrediet teneinde de overeenkomst te beklinken.

2.2 Overdraagbaarheid
De kredietovereenkomst is niet overdraagbaar aan derden. Betalingen van rente -en aflossingsverplichtingen door derden is mogelijk maar ontheft kredietnemer niet van zijn/haar verplichtingen

2.3 Toepassing Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen partijen, voor zover van deze voorwaarden niet, met instemming van alle partijen, uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2.4 Leveringsvoorwaarden van derden
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van andere partijen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Gerechtelijke uitspraak n.a.v. Algemene Voorwaarden van OnderlingKrediet
Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

2.6 Bekrachtiging overeenkomst
De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door partijen.

2.7 Duur van de overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen looptijd.

2.8 Overmacht
Stichting OnderlingKrediet is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Stichting OnderlingKrediet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Stichting OnderlingKrediet niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Stichting OnderlingKrediet kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Stichting OnderlingKrediet  ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stichting OnderlingKrediet gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst

Artikel 3. Beschikbaarstelling van de gelden

3.1 Betaling kredietsom
De gelden zullen aan de kredietnemer beschikbaar worden gesteld zodra de overeenkomst door alle partijen is bevestigd en de gelden beschikbaar zijn gesteld door de kredietgevers op de rekening van Stichting OnderlingKrediet

3.2 Bewaring van verkregen gelden
De ontvangen gelden van kredietgevers worden tijdelijk op een rekening van de Stichting OnderlingKrediet geplaatst. Overboeking van de gehele geldlening, na aftrek van beheerskosten, vindt plaats na ontvangst van alle door kredietgevers toegezegde sommen. Er wordt geen rente aan kredietgevers vergoed zolang de gelden op de tussenrekening staan.

3.3 Overboeken van gelden van kredietgevers naar kredietnemer
Stichting OnderlingKrediet verplicht zich om geboekte gelden zo snel mogelijk over te boeken naar kredietnemer(s), maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke vertragingen in de uitbetaling van de kredietsom die veroorzaakt worden door het uitblijven van toegezegde investeringsbedragen.

3.4 Voorbehoud overboeking naar kredietnemer
Stichting OnderlingKrediet houdt zich het recht voor om, ook in geval van bovenstaande afhandeling, de gelden niet over te boeken aan kredietnemer als Stichting OnderlingKrediet  hiervoor moverende redenen heeft. Geïnvesteerde bedragen zullen in dergelijke gevallen teruggeboekt worden naar de kredietgevers. Hiermee vervalt de overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten. Er zullen in voorkomende gevallen geen kosten in rekening gebracht worden anders dan de eerder in rekening gebrachte publicatiekosten.

3.5 Rechtstreekse overboeking aan leverancier
Stichting OnderlingKrediet is bevoegd om voor haar moverende reden(en) het bedrag van een verstrekte lening van kredietgevers aan kredietnemer(s) direct betaalbaar te stellen aan de crediteur van betreffende kredietnemer(s). Stichting OnderlingKrediet  zal kredietnemer hier vooraf over informeren

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Het niet nakomen van verplichtingen
Stichting OnderlingKrediet is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomst. De kredietnemer(s) is/zijn tegenover de schuldeiser hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4.2 Nalatigheid van een kredietgever
Een kredietgever is o.a. nalatig, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien hij/zij de inlegtermijn laat verlopen. In dat geval is Stichting OnderlingKrediet gerechtigd de investeringsovereenkomst met kredietgever op te zeggen en aan kredietgever ter zake een direct opeisbaar bedrag aan schadevergoeding in rekening te brengen ter hoogte van 10% van de toegezegde middelen, zonder dat de Stichting OnderlingKrediet daarbij afziet van het recht om namens belanghebbenden verdere schade van de kredietgever te vorderen.

4.3 Nalatigheid van een kredietnemer
(Vertraagde) betalingen die de Stichting OnderlingKrediet ten behoeve van kredietgevers rechtstreeks ontvangt van de kredietnemer of via de ingeschakelde raadslieden worden binnen vijf werkdagen na ontvangst doorgestort naar de betreffende kredietgevers. Stichting OnderlingKrediet is gerechtigd de door haar ten behoeve van de kredietgevers gemaakte onkosten ter zake de (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen te verrekenen met de door haar ten behoeve van de kredietgevers ontvangen bedragen.

4.4 Maatregelen bij het niet nakomen van verplichtingen
Indien één van betrokken partijen, zijnde kredietnemer dan wel kredietgever, toegezegde verplichtingen niet dan wel niet tijdig nakomt, zal Stichting OnderlingKrediet aanvankelijk bemiddelen in de nakoming van de verplichting. Indien alsnog de verplichting niet wordt nagekomen, treedt Stichting OnderlingKrediet conform het van de kredietgevers verkregen mandaat op, danwel van de kredietnemer verkregen machtiging om de belangen van de gedupeerde(n), al dan niet langs gerechtelijke wegen te behartigen

Artikel 5. Zekerheidstelling

Zekerheden
Alle via Stichting OnderlingKrediet tot stand gekomen overeenkomsten zullen zonder verdere zekerheden worden verstrekt. Bij het incorrect nakomen door kredietnemer(s) zal Stichting OnderlingKrediet handelen conform het vermelde in de artikelen 4.3 en 4.4

Artikel 6. Informatie aan en van derden

6.1 Toetsing
Stichting OnderlingKrediet is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie van de kredietnemer informatie in te winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid beoordelen.

6.2 Privacy
Alle vermeldingen, profielen en andere uitingen op de website van OnderlingKrediet zijn anoniem als kredietnemer dit verlangt.

6.3 Anonimiteit
In de bijlage van de geldovereenkomst blijven kredietgevers anoniem. In de geldovereenkomst krijgen kredietgevers inzicht in de personalia van de kredietnemer.

6.4 Commerciële communicatie
Het staat Stichting OnderlingKrediet vrij data van deelnemers geanonimiseerd te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder dat daarbij de privacy van deelnemers in het geding komt.

6.5 Geheimhouding
Indien Stichting OnderlingKrediet op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een derde partij te verstrekken en Stichting OnderlingKrediet zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is zij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en zijn partijen niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6.6 Eigendom en intellectueel eigendom
De website van OnderlingKrediet, alsmede alle door OnderlingKrediet uitgegeven schriftelijke en digitale documenten, woord en beeldmerken genieten auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan nog de site noch enig document, woord en/of beeldmerk in welke vorm dan ook te ververveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan met uitdrukkelijke toestemming van OnderlingKrediet

6.7 Vrijwaring
Stichting OnderlingKrediet accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor een tot stand te komen cq gekomen financieringsovereenkomst. Zij behoudt zich voorts het recht toe om op basis van voor haar moverende redenen de aanvraag van een krediet af te wijzen. Stichting OnderlingKrediet houdt zich het recht voor om aanpassingen in de opgegeven profielen van kredietnemer door te voeren alsmede de plaatsing van een door kredietnemer opgegeven profiel te weigeren.

Artikel 7. Rente

7.1 Bepaling van de rente
De kredietnemer informeert OnderlingKrediet  over het rentepercentage dat hij/zij wenst te betalen voor een te verkrijgen kredietfaciliteit.

De kredietnemer heeft de vrijheid deze rente eenmalig zonder verdere bijkomstige kosten binnen een periode van drie maanden aan te passen binnen het profiel, indien blijkt dat de gewenste lening niet wordt volgeschreven tegen de eerdere voorwaarden. De kredietgever kan geen invloed uitoefenen op de hoogte van de rente. Indien de rente is bepaald en de lening is volgeschreven, zal de rente gedurende de gehele looptijd van de lening niet wijzigen, tenzij in overleg en met goedkeuring van alle betrokkenen andere voorwaarden worden afgesproken.

7.2 Renteberekening
De annuitaire rente wordt berekend over het aantal werkelijk verstreken dagen.

Artikel 8. Betalingen

8.1 Investeringen
Na volledige inschrijving van het krediet en ondertekening van de overeenkomst door partijen zal de kredietgever gevraagd worden zijn toegezegde middelen binnen 5 werkdagen over te maken op de daarvoor bestemde rekening van Stichting OnderlingKrediet . Na ontvangst van de volledig toegezegde som is OnderlingKrediet  verplicht deze som binnen twee werkdagen beschikbaar te stellen aan de kredietnemer. Kredietgevers ontvangen 2 maanden na de tot standkoming van de overeenkomst de eerste rente en aflossing volgens het betalingsschema.

8.2 Betalingen
1 maand na ontvangst van de aan kredietnemer verstrekte financiering int OnderlingKrediet  via automatische incasso de rente -en aflossingsverplichtingen zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomst. De eerste keer binnen uiterlijk 2 maanden na de incasso en daarna maandelijks zal Stichting OnderlingKrediet deze rente -en aflossingsverplichtingen overmaken aan de kredietgevers.

Artikel 9. Tarieven

9.1 Kredietnemer
Voorafgaand aan de publicatie van het door de kredietbeoordelaar positief beoordeelde profiel op de website is de kredietnemer een eenmalig bedrag verschuldigd dat door OnderlingKrediet wordt vastgesteld. Na ontvangst van deze betaling zal het door de kredietnemer opgestelde profiel beschikbaar worden gesteld op de website. Daarnaast is de kredietnemer een maandelijks bedrag verschuldigd aan administratiekosten. Deze kosten worden maandelijks gelijktijdig in rekening gebracht met de maandelijkse rente en aflossing betalingen

9.2 Kredietnemer en bemiddelingsprovisie
De behandelingskosten bedragen voor de kredietnemer een percentage van de hoofdsom. Dit percentage wordt verrekend met de eerste overboeking na vrijgave van het krediet

9.3 Kredietgever en behandelingsvergoeding
De kredietgever krijgt een eenmalige behandelingsvergoeding gefactureerd . Deze kosten verrekent OnderlingKrediet automatisch met de eerste betaling van de rente -en aflossingsverplichting.

9.4 Overige kosten
Kosten die verband houden met afwijkend of nalatig betalingsgedrag cq het annuleren van verstrekte opdrachten worden verhaald op de nalatige partij

Artikel 10. Vervroegde aflossing / opeisbaarheid

10.1 Vervroegd aflossen
Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het kredietnemer niet toegestaan geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen, tenzij dit met goedkeuring van alle betrokkenen toch daartoe wordt besloten. In zulks geval zullen de nog te betalen rentes volledig in rekening worden gebracht. Het is de kredietgevers niet toegestaan de nog openstaande vorderingen vervroegd op te eisen.

Uitzonderingen op artikel 10.1zijn:

 • A Overlijden van kredietnemer: In geval van overlijden van de kredietnemer is het voor de erven mogelijk om tegen betaling van de nog openstaande rente -en aflossingsverplichting over te gaan tot algehele vervroegde aflossing. Ook in dit geval is gedeeltelijke aflossing niet toegestaan.
 • B Overlijden van een kredietgever: Indien de kredietgever overlijdt gedurende de looptijd van een door hem/haar verstrekte lening, dan zal de vordering automatisch overgaan naar de daartoe bevoegde erfgename(n) Het registratiedocument van de overleden kredietgever zal door OnderlingKrediet worden aangepast aan de nieuwe tenaamstelling
 • C Conservatoir of executoriaal beslag: Voor het geval er conservatoir of executoriaal beslag gelegd wordt op alle of een belangrijk gedeelte van de goederen van de kredietnemer, dan wel alle of een belangrijk gedeelte van zijn goederen worden vervreemd, bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan, houdt OnderlingKrediet  zich het recht voor op de hele vordering, inclusief rente, in het belang van de kredietgevers vervroegd op te eisen.

Artikel 11. deelname

11.1 Voorwaarden deelname
Om als kredietnemer of kredietgever in aanmerking te komen moet men voldoen aan de hier volgende voorwaarden:

A Kredietgevers

 • Kredietgevers kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn;
 • Kredietgevers moeten minimaal 18 jaar oud zijn;.
 • Kredietgever kunnen niet eveneens kredietnemer zijn en visa versa;
 • Kredietgevers dienen handelingsbekwaam te zijn;

B Kredietnemers

 • Kredietnemers kunnen natuurlijke personen, zijnde ondernemers met een eenmanszaak of VOF, dan wel rechtspersonen zijn;
 • Kredietnemers kunnen niet eveneens kredietgever zijn en visa versa;
 • Kredietnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn;
 • kredietnemers dienen handelingsbekwaam te zijn;.

11.2 Meerdere aanvragen
Tenzij anders is afgesproken met OnderlingKrediet, zullen hernieuwde kredietaanvragen van bestaande relaties binnen 6 maanden na aanvang van een eerder via OnderlingKrediet verstrekt krediet niet in behandeling worden genomen .

Artikel 12. Bepaling profiel

12.1 Anonimiteit
Profielen van kredietnemers zullen na goedkeuring van OnderlingKrediet  op de website geplaatst worden. Specifieke verwijzingen zijn met akkoord van kredietnemer op te nemen in de onderbouwing van de aanvraag op de website .

12.2 Hoofdsom, rente, looptijd en toelichting
Na acceptatie is het aan kredietnemers om de hoofdsom, rente en looptijd van de aangevraagde lening te bepalen alsmede een toelichting op de kredietbehoefte te geven. De hoofdsom kent een minimum van €10.000,-. De rente is door kredietnemer volledig vrij te bepalen en de looptijd van de lening dient altijd in maanden afgerond te worden en dient minimaal 6 maanden en maximaal 60 maanden te bedragen

12.3 Toelichting op de aanvraag
Toelichtingen op de kredietaanvraag van de kredietnemer zijn openbaar. De toelichting dient zodanig te zijn geformuleerd dat deze niet in strijd is met de algemeen in Nederland geldende fatsoensnormen.

Kredietvragen met als doel illegale praktijken te financieren neemt OnderlingKrediet niet in behandeling.

12.4 Risicoclassificatie
OnderlingKrediet zal aan de hand van financiële gegevens en een gedefinieerde beoordelingslijst de risicoclassificatie berekenen en zal deze voor een ieder zichtbaar aan het profiel toevoegen. De door OnderlingKrediet  berekende risicoclassificatie kan niet worden aangepast door kredietnemer en verandert niet gedurende de looptijd van de lening.

OnderlingKrediet kan bij de bepaling van de risicoclassificaties niet verantwoordelijk gesteld worden indien deze op basis van onvolledige of onjuiste bescheiden en informatie tot stand is gekomen.

De toekenning van een risicoclassificatie gebeurt eenmalig en wordt uitgevoerd voorafgaand aan de publicatie op de website. Gedurende de looptijd van de lening is OnderlingKrediet  niet verantwoordelijk voor gewijzigde omstandigheden dier er toe leiden dat de aflossingscapaciteit verbeteren dan wel verslechteren.

12.5 Bepaling risicoclassificaties
OnderlingKrediet stelt de kredietwaardigheid van de kredietnemers vast aan de hand van een gedefinieerde beoordelingslijst in combinatie met aangeleverde informatie zoals BKR, een ondernemersplan, resultaten van de afgelopen 3 boekjaren, een prognose voor de komende 3 jaren, een accountantsverklaring en op basis van het aanwezige eigen vermogen en EBITDA.

OnderlingKrediet hanteert de volgende classificaties:

Hoog

 • Als gevolg van het ontbreken van een aantoonbaar trackrecord plaatst OnderlingKrediet alle starters in de categorie hoog
 • Eventuele bijzonderheden zoals eigen inbreng, vastgelegde omzet zullen in de pitch beschreven zijn.
 • Bij bestaande ondernemingen:
 • Eigen vermogen van minimaal 20%.
 • Nieuwe rente- en aflossingsverplichtingen kunnen niet betaald worden uit historische cijfers, maar alleen op basis van een prognose (dus na investering)

Gemiddeld

 • Eigen vermogen van minimaal 20% en of de rente- en aflossingsverplichtingen kunnen minimaal 1x betaald worden uit de EBITDA.

Normaal

 • Een eigen vermogen van minimaal 30% en of de rente- en aflossingsverplichtingen kunnen minimaal 2x betaald worden uit de EBITDA.

Artikel 13. Vereisten kredietnemers

13.1 Leeftijd en afkomst
Kredietnemers moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en tevens woonachtig zijn in Nederland. De minimale leeftijd om voor kredietneming in aanmerking te komen is 18 jaar op het moment van de aanvraag. Kredietnemers kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn en dienen handelingsbekwaam en bevoegd te zijn.

13.2 Omvang krediet
Er gelden geen maximale voorwaarden ten aanzien van de hoogte van de gewenste financiering. Minimaal dient een financiering € 10.000,- te bedragen.

13.3 Looptijd krediet
De looptijd van de door kredietnemer gewenste lening bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 60 maanden.

13.4 Betalingen door kredietnemer
Betalingen door kredietnemer aan schuldeiser vinden plaats volgens de overeengekomen betalingsregeling

13.5 Vertragingsrente
Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van een uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bedrag is de kredietnemer over het niet of niet-tijdig betaalde bedrag gedurende de tijd dat hij niet nakomt een dagelijkse opeisbare vertragingsrente verschuldigd. Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve kredietvergoedingspercentage van de onderliggende Overeenkomst.

13.6 Kosten als gevolg van herhaald niet tijdige betalen
Bij structurele niet-tijdige betaling van het maandelijkse rente en/of aflossingsbedrag worden daarvoor aan kredietnemer administratiekosten in rekening worden gebracht.

Deze kosten bedragen € 17,50 per niet-tijdige betaling.

13.7 Overdragen van een vordering ter incasso
Indien een kredietnemer binnen een termijn van 2 maanden zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de Stichting OnderlingKrediet door de gedupeerde kredietnemers gemachtigd alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen ter incasso over te dragen aan een incasso-organisatie, gerechtsdeurwaarder dan wel advocaat.

De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van kredietnemer en bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag en dit met een minimum van € 75,=  exclusief BTW

Artikel 14. Vervroegde opeising
In onderstaande gevallen is kredietnemer uit hoofde van de overeenkomst aan schuldeiser direct verschuldigd en direct opeisbaar ,waaronder begrepen de toekomstige en nog niet vervallen termijnen aan rente en aflossing inclusief vertragingsrente indien;

 • A kredietnemer een vervallen rente en/of aflossingstermijn niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan;
 • B kredietnemer is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan;
 • worden aangenomen dat kredietnemer binnen enkele maanden Nederland zal verlaten;
 • C bij overlijden van de kredietnemer;
 • D schuldeiser gegronde reden heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet door kredietnemer zullen worden nagekomen;
 • E bij conservatoir of executoriaal beslag op alle of een deel van de goederen van kredietnemer, dan wel indien alle of een belangrijk deel van de goederen van kredietnemer zijn/worden vervreemd, bezwaard, onteigend, of teniet zijn gegaan dan wel indien kredietnemer boedelafstand doet;
 • F kredietnemer in staat van faillissement verkeert of ten aanzien van kredietnemer surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van kredietnemer de schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) van toepassing is verklaard;
 • G kredietnemer OnderlingKrediet bv cq kredietgever onjuiste inlichtingen heeft verstrekt voor het aangaan van een krediet overeenkomst, waarbij aannemelijk is dat OnderlingKrediet bv cq kredietgever onderhavige overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, indien zij vooraf op de hoogte zou zijn van die onjuiste inlichtingen.

Artikel 15. Profiel

15.1 Kosten
Ten behoeve van publicatiekosten dient kredietnemer eenmalig een nota te voldoen alvorens het goedgekeurde profiel wordt geplaatst. Indien de aanvraag is gepubliceerd en volgeschreven en kredietnemer ziet alsnog af van de kredietsom berekent OnderlingKrediet additioneel € 500,=  voor de door haar verrichte werkzaamheden.

15.2 Looptijd, rente, profilering
Kredietnemer geeft aan welke rente en looptijd gewenst is en deze zal conform wens van kredietnemer opgevoerd worden in het profiel. Begeleidende teksten waarmee het profiel wordt voorzien en waarmee de kredietbehoefte wordt onderbouwd dienen door kredietnemer aangedragen te worden.

Artikel 16 Nakoming

16.1 Kredietnemer
Kredietnemer verplicht zich tot het aanhouden van voldoende dispositieruimte op de gekoppelde betaalrekening waarvan de rente en aflossing geïncasseerd worden. Indien kredietnemer niet over voldoende dispositieruime beschikt, dient kredietnemer dit tijdig door te geven aan OnderlingKrediet bv. Indien adres, rekeningnummers, tenaamstellingen etc. wijzigen, dient kredietnemer dit tijdig aan OnderlingKrediet  door te geven.

16.2 Inzage bescheiden
Ter beoordeling van de kredietaanvraag verplicht kredietnemer zich relevante bescheiden en informatie aan te leveren op basis waarvan OnderlingKrediet  de kredietwaardigheid (laat) beoordelen. Deze bescheiden dienen volledig, actueel en onbetwistbaar te zijn.

16.3 Openbaarheid
OnderlingKrediet maakt geen profielen van kredietnemers, overeenkomsten en betaalschema’s openbaar, tenzij de wet daartoe verplicht. Kredietnemer zal geen inzage verkrijgen in de afkomst van de beschikbaar gestelde middelen.

16.4 Overige rechtspersonen
Verenigingen, coöperaties, naamloze en besloten vennootschappen alsmede stichtingen kunnen fungeren als kredietnemer, mits zij aan alle wettelijke vereisten voldoen. Een inschrijving KvK is een voorwaarde waarbij het publiceren van een jaarveslag als verplichting is opgenomen. Indien relevante jaarverslagen niet voorhanden zijn, dient er een geformaliseerde begroting alsmede een uitgewerkt businessplan beschikbaar te worden gesteld. Daarnaast moet zonder enig voorbehoudduidelijk zijn welke functionaris hoofdelijk aansprakelijk is voor de aangegane financiële verplichtingen horende bij de kredietovereenkomst.

Artikel 17 Inschrijving

17.1 Inschrijvingssom
OnderlingKrediet kan op geen enkele wijze garanderen dat op basis van het gepubliceerde profiel een aangevraagde lening daadwerkelijk wordt volgeschreven. Na de theoretische inschrijving zal OnderlingKrediet kredietgevers verzoeken de toegezegde middelen over te boeken en de kredietnemer de overeenkomst ter ondertekening toezenden. De gelden zullen op een tussenrekening beheerd worden, totdat volledige inschrijving is gerealiseerd.

17.2 Inschrijvingsduur
Het profiel wordt voor een duur van 90 dagen op de website geplaatst. Indien binnen deze periode geen minimale inschrijving van 90% is gerealiseerd zal het profiel in overleg worden herschreven c.q. worden kosteloos ingetrokken

18 Geschillenregeling
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OnderlingKrediet  partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats waaronder OnderlingKrediet  ressorteert is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Niettemin heeft OnderlingKrediet het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19  Registratie en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met OnderlingKrediet..
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Utrecht op 8 augustus 2014 onder het nummer 61157651

 

"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."