×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

Hoe werkt het ?

De aanvraag
Het aanvraagproces verloopt via een aantal fases. De eerste stap is de keuze tussen zelf indienen of via een intermediair.

Meer weten over de mogelijkheden voor intermediairs, klik hier

Kiest u ervoor om de aanvraag zelf te regelen, ga dan naar het registratiegedeelte op deze site.
In dit gedeelte worden een aantal vragen gesteld en wordt er gevraagd om een aantal documenten bij te voegen. Welke documenten dit betreft, zie de FAQ, onderdeel kredietnemer.

Tip: zorg dat u deze bij de hand hebt waardoor u de registratie in 1 x kunt afronden.

Bekijk hier de instructiefilm voor het aanmelden van een project..
De beoordeling

Nadat OnderlingKrediet alle benodigde gegevens van u heeft ontvangen, worden deze voorgelegd aan een onafhankelijke kredietbeoordelaar.
In geval van afwijzing brengt OnderlingKrediet de kredietnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en informeert zij deze over de gehanteerde argumenten van de afwijzing.

Het is niet mogelijk tegen de afwijzing in beroep te gaan.

Is er sprake van toekenning van de aanvraag, dan zal de kredietbeoordelaar tevens de risicoclassificatie vaststellen op basis van deze indeling.

De afhandeling

  • De inschrijftijd voor kredietgevers na plaatsing van de aanvraag is maximaal 120 dagen;
  • Gedurende deze periode bewaakt OnderlingKrediet bv de voortgang van het proces;
  • Indien nodig wordt er in overleg bijgestuurd (b.v. omschrijving, percentage)

Zodra de benodigde middelen bijeen zijn, ontvangt u een kredietovereenkomst ter ondertekening. Na ondertekende terugontvangst benadert OnderlingKrediet de kredietgevers met het verzoek om het toegezegde bedrag over te maken.

Zodra deze gelden volledig zijn ontvangen, maakt OnderlingKrediet het bedrag over op de bankrekening van uw bedrijf, of zij maakt het bedrag rechtstreeks over aan de partij die de aankoop levert, (bijvoorbeeld  bij autofinanciering) Dit i.v.m. bestedingscontrole. Het kredietbedrag wordt uitbetaald onder aftrek van de 3,5% behandelingskosten.

OnderlingKrediet incasseert gedurende de looptijd van de overeenkomst maandelijks het verschuldigde aflossingsbedrag inclusief rente van uw rekening in de vorm van een annuïteit. 
OnderlingKrediet verzorgt de maandelijkse betalingen aan de kredietgevers.

De voorwaarden

De voorwaarden waaronder de overeenkomst is tot stand is gekomen staan overzichtelijk vemeld in onze Algemene voorwaarden. Wilt u deze inzien klik hier

"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."